top of page

Missie

De missie van VZW FantASStisch is om kinderen, jongeren en volwassenen met autisme te versterken om te kunnen deelnemen aan een zo inclusief mogelijke samenleving. Hiernaast streeft FantASStisch ernaar het netwerk en de ruimere omgeving van de persoon met autisme te informeren en te sensibiliseren om die inclusieve samenleving mogelijk te maken.

We bieden een totaalconcept aan voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een (rand)normale tot hoogbegaafdheid én hun netwerk. Elke activiteit van FantASStisch heeft een link met één van de volgende 4 peilers binnen 2 grote domeinen:

 

Onze werking is niet gebonden aan geografische grenzen. Projecten en activiteiten kunnen,voor zover dit praktisch haalbaar is, overal doorgaan.

Visie

De visie van VZW FantASStisch is er één van een inclusieve samenleving met een plaats voor elk individu. Met VZW FantASStisch willen we een totaalconcept zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme en een (rand)normale tot hoogbegaafdheid én hun netwerk. 

Onze droom als vereniging is enerzijds deze personen met autisme te versterken op verschillende domeinen (sociaal, zelfredzaamheid, zelfbeeld...) om zo goed mogelijk te kunnen participeren aan een zo inclusief mogelijke maatschappij.  Anderzijds willen we inzetten op het informeren en sensibiliseren van de omgeving. Deze omgeving is een belangrijke partner op weg naar deze inclusieve samenleving.

 

Elke medewerker en begeleider bij VZW FantASStisch heeft een onderzoekende houding en streeft ernaar de persoon met autisme op maat te ondersteunen, met respect voor elk individu en zijn recht op zelfbepaling. Dit reflecteert in onze aanpak en communicatie naar onze doelgroep toe. Bovendien vinden we het belangrijk dat de begeleiders een leeftijdsadequate aanpak hanteren. Alle deelnemers krijgen gelijke kansen op maat van hun leeftijd, ongeacht het hebben van een beperking. We houden altijd en overal rekening met de eigenheid van onze doelgroep, gebruiken duidelijke communicatie en passen de omgeving aan.

We streven naar het verder uitbouwen en perfectioneren van onze 4 pijlers. Hierbij trachten we in te zetten op de kruisbestuiving tussen elk van die pijlers, waardoor onze doelgroep een totaalbeleving en persoonlijke aanpak krijgt binnen een vertrouwd netwerk van professionals. 

Strategie

Om onze visie na te streven en onze missie waar te maken organiseren we verschillende activiteiten en projecten gedurende een volledig jaar.

 

Ontspannen/verbinden is onze eerste domein met 2 belangrijke pijlers die als doel hebben de persoon met autisme zelf een fijne en ontspannen tijd te bezorgen in een gestructureerde en professionele omgeving, met ruimte voor iedereen om volledig zichzelf te zijn.

Het aangaan van duurzame contacten en vriendschappen wordt gestimuleerd. Zo willen we zeker ook onze deelnemers en hun netwerk ondersteunen om gedurende het hele jaar in verbinding te blijven met elkaar.

Vormen/leren is het tweede domein. De omgeving is een belangrijke bouwsteen op weg naar de inclusieve samenleving. Door hen via vorming en inleefmomenten te informeren en te sensibiliseren vergroten we het begrip en de wil tot het aanpassen van omgeving en communicatie binnen de samenleving. 
Met activiteiten waar ’leren’ centraal staat voor (jong)volwassenen met autisme versterken we vaardigheden binnen thema’s als zelfredzaamheid, sociale relaties, beroepsvaardigheden,…

 

We hebben oog voor de talenten en sterktes van personen met autisme en geven kansen om deze te tonen en verder te ontwikkelen binnen onze (vrijetijds)werking. Actief deelnemen aan de samenleving is belangrijk voor het zelfbeeld, wij willen hier een stimulerende en ondersteunende partner in zijn.

 

Via consultancy  werken we mee aan het auti-vriendelijk maken van andere werkingen (verenigingen, bedrijven). Dit alles projectmatig en naast onze reguliere werking.

bottom of page